Polityka prywatności centrum wsparcia Synappx™

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022

1. Wstęp

W firmie Sharp („my”, „Sharp”) traktujemy kwestie prywatności poważnie. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób firma Sharp gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Opisano w niej również Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Jako odpowiedzialna organizacja wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych, aby spełnić wymogi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych („RODO”) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich aspektów i scenariuszy przetwarzania danych osobowych przez firmę Sharp w ramach centrum wsparcia klienta Synappx.

 

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych właściwym do celów RODO, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych postanowień związanych z ochroną danych jest:

Sharp Electronics Europe Limited

Tel: +44 208 734 2000
Email: DPOEurope.SEE@sharp.eu (w sprawie informacji dotyczących ochrony danych)
Strona internetowa: https://www.sharp.eu

Drugim administratorem danych zawartych na stronie jest:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Niemcy

Telefon: +49 (0)40 2376-0

Email: DSchott@intersoft-consulting.de

Jako administrator decydujemy o tym, w jaki sposób przechowujemy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane osobowe. Oznacza to również, że mamy obowiązek reagować na Twoje żądania dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

E-mail:  DPOEurope.SEE@sharp.eu  

W razie pytań i sugestii dotyczących ochrony danych, w każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem ochrony danych.

Jako administrator decydujemy o tym, w jaki sposób przechowujemy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane osobowe. Oznacza to również, że mamy obowiązek reagować na Twoje żądania dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

 

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Zgodnie z treścią art. 27 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), organizacje, które nie mają siedziby w Unii Europejskiej (UE), a podlegają przepisom RODO, mają obowiązek wyznaczenia pełnomocnika w UE.

Sharp Electronics (Europe) Ltd może podejmować czynności przetwarzania, do których mają zastosowanie przepisy RODO. W związku z tym firma Sharp Electronics (Europe) Ltd wyznaczyła pełnomocnika działającego w jej imieniu w zakresie czynności przetwarzania danych, do których ma zastosowanie art. 3 ust. 2 RODO. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest tożsame z przyznaniem, że RODO ma zastosowanie do którejkolwiek czynności przetwarzania.

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych jest:

Sharp Electronics (Europe) Ltd. Sucursal En Espana, zarejestrowana w Hiszpanii, z siedzibą pod adresem Cornellà de Llobregat (08940 – Barcelona), Plaza Pau (budynek 6, 4. piętro World Trade)

Email: proteccion.datos@sharp.eu

 

4. Dane osobowe

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Sharp. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres), nazwy użytkownika i hasła. W ramach świadczenia usług za pośrednictwem platformy będziemy zbierać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

Poniżej zdefiniowano rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych w zależności od okoliczności, w jakich dane osobowe są zbierane. Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

Dane osobowe odwiedzających naszą stronę, które gromadzimy, dzielą się na dwie kategorie.

 1. Informacje przekazane bezpośrednio przez Ciebie

Gromadzimy dane osobowe, które podajesz dobrowolnie za pośrednictwem naszej strony, na przykład podczas wypełniania formularzy online w celu nawiązania z nami kontaktu lub przekazania nam opinii o oferowanych przez nasz produktach i usułgach. Informacje, które zbieramy o Tobie, obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa stanowiska, poziom zaszeregowania lub funkcja, pełniona rola
 • Firma lub organizacja
 • Dane firmy
 • Dane kontaktowe, w tym podstawowy adres e-mail, inne adresy e-mail i numery telefonów
 • Informacje istotne dla realizacji usług
 • Wszelkie inne dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz

Nie gromadzimy celowo danych wrażliwych, chyba że nam je przekażesz. Chociaż na stronie mogą znajdować się pola tekstowe, w których można wprowadzić dowolne informacje, nie zamierzamy przetwarzać poufnych informacji, dlatego nie należy podawać takich danych. Przekazując jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe w ten sposób, potwierdzasz, że zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie tych poufnych informacji.

 1. Informacje zbierane automatycznie

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, automatycznie pobieramy pewne dane osobowe z Twojego urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, ogólna lokalizacja geograficzna (np. kraj lub miasto) i inne informacje techniczne . Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób Ty i Twoje urządzenie wchodziliście w interakcję z treściami na naszej stronie, np. informacje o klikniętych linkach czy dostępie do informacji. Zbieramy te informacje, aby lepiej zrozumieć odwiedzających naszą stronę i dowiedzieć się, jakie treści opublikowane na naszych stronach ich interesują. Informacje te mogą być następnie wykorzystywane do celów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób firma Sharp wykorzystuje automatycznie gromadzone dane, w tym pliki cookie i inne podobne technologie śledzenia, zawiera nasza ​​​​​Polityka plików cookie.

Nasza strona korzysta również z wtyczek obsługujących media społecznościowe. Więcej informacji na temat ich wykorzystania można znaleźć w punkcie 4.6.

 

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Ograniczamy gromadzenie danych osobowych do zakresu, którego absolutnie wymaga realizacja naszych zobowiązań prawnych lub biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów określonych powyżej oraz w ramach wykonywania umowy, której jesteś stroną.

6. Jak udostępniamy Twoje dane osobowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym osobom:

 • Naszemu personelowi: Twoje dane osobowe będą dostępne dla naszych pracowników, jednak wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych.
 • Firmom należącym do tej samej grupy: w celu świadczenia usług.
 • Zewnętrznym dostawcom usług: firma Sharp korzysta z usług zewnętrznych dostawców, m.in. w zakresie technologii informatycznych i innych usług wsparcia administracyjnego. Nasi usługodawcy są zobowiązani umową do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Organom ścigania i organom regulacyjnym: w przypadku gdy będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych.

 

7.   Transfer danych osobowych

Niektóre części naszej wewnętrznej infrastruktury są scentralizowane, m.in. świadczenie usług informatycznych. Możemy również przekazywać dane osobowe stronom trzecim (i ich podmiotom stowarzyszonym), które świadczą wyżej wymienione usługi na rzecz firmy Sharp.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe będą czasami przekazywane poza jurysdykcję, w której są gromadzone i przechowywane. Obejmuje to kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadkach, w których taki transfer jest konieczny, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i środki prawne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Firma Sharp wdrożyła stosowne umowy dotyczące transferu danych wewnątrz grupy, obejmujące prawnie wiążące i egzekwowalne zobowiązanie do ochrony wszystkich danych osobowych w ramach grupy Sharp. W przypadku przekazywania danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy zapewniamy również prawnie wiążące zabezpieczenia umowne, zgodne z RODO i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

8.   Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Sharp
 • Prawo do sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych danych
 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych w dowolnym momencie
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, lub prawo do zażądania usunięcia danych osobowych (w określonych okolicznościach i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa)
 • Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych firmie Sharp, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (znanym jako „przenoszenie danych”), z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów
 • W przypadku, gdy podałeś dane osobowe dobrowolnie lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na ich wykorzystanie, prawo do wycofania zgody
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub złożyć skargę dotyczącą domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych, skontaktuj się z nami pod adresem  DPOEurope.SEE@sharp.eu.

 

9. Bezpieczeństwo

Firma Sharp wdrożyła stosowne kontrole organizacyjne i techniczne w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, które zdobywa w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Dostęp do takich informacji jest ograniczony, a zasady i procedury mają na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym ujawnieniem tych informacji.

 

10. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres data zatrudnienia przez Sharp, a następnie przez sześć miesięcy od rozwiązania umowy. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane.

 

11. Aktualizacje niniejszej polityki

Od czasu do czasu możemy przeprowadzać aktualizacje niniejszej polityki prywatności, aby uwzględnić zmiany w naszych sposobach przetwarzania danych osobowych (np. jeśli wdrożymy nowe systemy albo procesy obejmujące nowe sposoby wykorzystania danych osobowych), lub w celu wyjaśnienia informacji zawartych w tym powiadomieniu. Wprowadzone przez nas zmiany będą zgodne ze stosownymi przepisami o ochronie danych.

Zalecamy, byś co jakiś czas sprawdzał, czy nie wprowadzono aktualizacji tego powiadomienia, ale poinformujemy Cię bezpośrednio o zmianach naszej polityki lub sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.