Analityka

Omówienie

Raporty dostarczają zwizualizowanych danych, które pomagają administratorom zrozumieć schematy użytkowania Synappx Meeting, w tym wykorzystanie sal konferencyjnych i tendencje dotyczące częstotliwości spotkań [Wyświetl obraz].

Raporty można pobierać jako pliki .csv, wybierając określony okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia w rozwijanych oknach i wybierając opcję Eksportuj.

 

Przegląd użytkowania

Wykorzystanie według urządzenia: 10 pierwszych
Skumulowany wykres słupkowy przedstawia użytkowanie urządzeń wielofunkcyjnych (tj. skanowanie do siebie, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do chmury, uwalniania zadań druku) według nazwy urządzenia wielofunkcyjnego w wybranym okresie czasu.

Funkcje i wykorzystanie urządzeń

Pobrana zawartość do wyświetlania według pamięci masowej w chmurzeWykres kołowy porządkuje pobraną zawartość według dostawcy pamięci w chmurze.

Typy pobranej zawartości do wyświetlania: 10 pierwszych
Wykres kołowy organizuje pobraną zawartość według typu pliku (np. PDF, TIFF).

Wykorzystanie według przestrzeni roboczej: 10 pierwszych
Poziomy wykres słupkowy pokazuje wykorzystanie funkcji według przestrzeni roboczej.

Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego według typu zadania
Wykres kołowy wyświetla ogólne proporcje skanowania i uwalniania zadań druku w wybranym przedziale czasowym.

Wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych według typu zadania skanowania
Wykres kołowy pokazuje proporcje wybranych miejsc docelowych skanowania (do siebie, do poczty e-mail, do chmury) w wybranym przedziale czasowym.

Rozmiar pliku skanowania na urządzeniu wielofunkcyjnym według miejsca docelowego
Wykres punktowy pokazuje rozmiar pliku według miejsca docelowego skanowania w wybranym przedziale czasowym. Wyświetlana jest średnia rozmiaru pliku skanowania i odchylenie standardowe.

Wykorzystanie zadań urządzenia wielofunkcyjnego według urządzenia wielofunkcyjnego: 10 pierwszych
Wykres Sankeya pokazuje przepływ zadań skanowania i drukowania według urządzenia wielofunkcyjnego w wybranym przedziale czasowym.

Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego według godzin: 10 pierwszych
Mapa cieplna wizualizuje wykorzystanie poszczególnych urządzeń wielofunkcyjnych w ciągu dnia w konkretnych godzinach w wybranym przedziale czasowym.

Skanowanie na urządzeniu wielofunkcyjnym do wykorzystania w chmurze według usług pamięci
Wykres kołowy pokazuje dostawców usług używanych do skanowania do pamięci w chmurze.

Rozmiar plików skanowanych przez urządzenie wielofunkcyjne według typu
Wykres punktowy pokazuje rozmiar pliku i średnie wartości według miejsca docelowego zadania skanowania.

Wykorzystanie monitorów według godzin: 10 pierwszych
Mapa cieplna wizualizuje wykorzystanie poszczególnych agentów przypisanych do danego monitora w ciągu dnia w konkretnych godzinach w wybranym przedziale czasowym.

Spotkania rozpoczęte za pomocą aplikacji Synappx Go

Wykres kołowy przedstawia rodzaje spotkań (zaplanowanych lub ad hoc) rozpoczętych za pomocą aplikacji mobilnej.

Zdalne operacje według typu pliku:  10 pierwszych

Wykres kołowy przedstawia zdalne operacje na plikach wykonane według typu plików.

Użytkowanie mobilne

Codzienne korzystanie z aplikacji mobilnej według systemu operacyjnego
Skumulowany wykres słupkowy przedstawia aktywność użytkowników mobilnych w wybranym przedziale czasowym według mobilnego systemu operacyjnego (iOS i Android).

Działania rejestracyjne według przestrzeni roboczej
Skumulowany wykres słupkowy przedstawia działania rejestracyjne według przestrzeni roboczej, w tym działania rejestracyjne tagów NFC i wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego lub monitora. 

Codzienne godziny spotkań
Ten wykres słupkowy przedstawia ogólną liczbę godzin spotkań na dzień w wybranym okresie.

Liczba codziennych spotkań
Ten wykres słupkowy przedstawia liczbę narad w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych na dzień w wybranym okresie.

Spotkania ad hoc a zaplanowane
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek spotkań nieplanowanych do spotkań zaplanowanych.

Stosunek rozmiarów spotkań
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek różnych rozmiarów spotkań określonych przez liczbę uczestników (którzy podczas spotkania korzystali z aplikacji Synappx Meeting).

Liczba cotygodniowych spotkań
Ten wykres słupkowy przedstawia średnią liczbę spotkań odbywających się dziennie w ciągu tygodnia w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Średnia liczba spotkań w ciągu dnia
Ten wykres słupkowy przedstawia średnią liczbę spotkań odbywających się w ciągu dnia w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Trendy w zakresie opóźnionych spotkań
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek spotkań rozpoczętych na czas do spotkań opóźnionych.

Spotkania w godzinach nadliczbowych
Ten wykres pokazuje trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych.

Korelacje między rozmiarami spotkań a spotkaniami odbytymi w godzinach nadliczbowych
Ten wykres przedstawia korelacje między liczbą uczestników a liczbą spotkań odbytych w godzinach nadliczbowych.

Pięć najczęściej używanych przestrzeni roboczych
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć najczęściej używanych przestrzeni roboczych według godzin.

Pięć najrzadziej używanych przestrzeni roboczych
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć najrzadziej używanych przestrzeni roboczych według godzin.

Trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych na organizatora
Ten wykres pokazuje trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych według organizatorów.

Ranking skumulowanego czasu opóźnienia spotkań według przestrzeni roboczej
Ten wykres pokazuje efektywność rozpoczynania spotkań dla poszczególnych przestrzeni roboczych.

Efektywność czasu rozpoczęcia spotkania według przestrzeni roboczej
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć pierwszych przestrzeni roboczych, w których spotkania zostały opóźnione.

Mapa cieplna wykorzystania przestrzeni roboczej: Pięć najczęściej używanych
Ta mapa cieplna przedstawia pięć najczęściej wykorzystywanych przestrzeni roboczych.

Mapa cieplna wykorzystania przestrzeni roboczej: Pięć najrzadziej używanych
Ta mapa cieplna przedstawia pięć najrzadziej wykorzystywanych przestrzeni roboczych.

Cotygodniowe godziny spotkań
Ten wykres liniowy przedstawia ogólną liczbę godzin narad we wszystkich zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Liczba cotygodniowych spotkań
Ten wykres słupkowy pokazuje, ile spotkań odbyło się w ciągu jednego tygodnia.

Liczba spotkań: Rozpoczęte o czasie
Ten wykres liniowy przedstawia, ile spotkań rozpoczęło się o czasie.

Liczba spotkań: Zakończone o czasie
Ten wykres słupkowy pokazuje, ile spotkań zakończyło się na czas.