Przydzielanie licencji

Po zaimportowaniu przestrzeni roboczych do portalu administratora Synappx, do każdej przestrzeni roboczej należy przypisać licencję, aby można było korzystać z Synappx Meeting.

Wybierz docelową przestrzeń roboczą i wybierz Przydziel licencję.

Licencje można również przydzielać za pomocą menu opcji. Podsumowanie stanu licencji zostanie wyświetlone na górze strony przestrzeni roboczych[Wyświetl obraz]