Instalacja sterownika drukowania

Odpowiedni sterownik druku Sharp PCL Print Driver należy zainstalować na komputerze-kliencie za pomocą pobranej aplikacji instalatora sterowników firmy Sharp (patrz Konfiguracja komputera-klienta na stronie 5).

Po zainstalowaniu nadaj drukarce odpowiednią nazwę (w zakładce „Printer Properties” (Właściwości drukarki) - [General] (Ogólne)) [Wyświetl obraz].

Aplikacja Synappx Cloud Print używa do drukowania określonego portu, który należy teraz dodać do sterownika drukarki. Z zakładki Printer Properties (Właściwości drukarki) - Ports (Porty) - wybierz opcję Add Port (Dodaj port)  [Wyświetl obraz].

Wybierz - "Standard TCP/IP Port" (Standardowy port TCP/IP) > "New Port" (Nowy port) [Wyświetl obraz].

W oknie “Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard” (Witamy w Kreatorze dodawania standardowego portu drukarki TCP/IP), kliknij „Next” (Dalej).

Ustaw adres IP na 127.0.0.1 - kliknij "Next" (Dalej) [Wyświetl obraz]

W przypadku opcji “Detecting TCP/IP Port” (Wykrywanie portu TCP/IP) może być konieczne odczekanie do 30 sekund na wykrycie portu [Wyświetl obraz].

W sekcji “Additional Port Information” (Dodatkowe informacje o porcie) wybierz opcję „Custom” (Niestandardowe), a następnie kliknij przycisk „Settings” (Ustawienia) [Wyświetl obraz].

Zmień numer portu na 57100 [Wyświetl obraz].

Kliknij OK – Next (Dalej) – Finish (Zakończ).

Zamknij okno „Settings” (Ustawienia).

Następny krok wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika do sterownika drukarki.

W oknie "Print Preferences" (Preferencje druku) drukarki wybierz kartę „Job Handling” (Obsługa zadań) [Wyświetl obraz].

W celu uwierzytelnienia wybierz "Login Name" (Nazwa loginu)
W polu "User Name" (Nazwa użytkownika) wpisz nazwę użytkownika
W polu "Login Name" (Nazwa logowania) wprowadź nazwę konta użytkownika, na przykład John.smith@sharp.eu  [Wyświetl obraz]

Kliknij „OK”, aby zakończyć

„User Name" (Nazwa użytkownika) służy do łatwej identyfikacji właścicieli zadań na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego (i na stronach historii zadań portalu) [Wyświetl obraz].

Poprzednia | Następna