Portal użytkownika

Gdy użytkownik Synappx Cloud Print zaloguje się do portalu, będzie mógł zobaczyć następujące ekrany [Wyświetl obraz]:

 • „Jobs” (Zadania)
 • „Security - Pin Login” (Bezpieczeństwo - logowanie za pomocą kodu PIN)

Użytkownik może zminimalizować menu za pomocą ikony „Hide” (Ukryj)  [Wyświetl obraz][Wyświetl obraz].

„Jobs” (Zadania)

Strona „Jobs” (Zadania) wyświetla listę aktualnie dostępnych zadań drukowania oczekujących w kolejce [Wyświetl obraz].

Dostępnych jest wiele działań użytkownika związanych z zadaniami:

 • „List jobs” (Lista zadań)
 • „Delete Jobs” (Usuń zadania)
 • „Search jobs” (Wyszukaj zadania)
 • „Job History” (Historia zadań)

Kolejka zadań

„Job Queue” (Kolejka zadań) wyświetla bieżące zadania, które zostały przesłane, ale nie zostały jeszcze wydrukowane. Są to  [Wyświetl obraz]:

 • „Date/Time” (Data/godzina)
 • „User” (Użytkownik)
 • „Job Name” (Nazwa zadania)
 • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
 • „Page count” (Liczba stron)
 • „Colour mode” (Tryb koloru)
 • „Duplex” (Drukowanie dwustronne)

 Po prawej stronie każdego zadania, w sekcji " Actions" (Działania), znajduje się ikona kosza na śmieci. Kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie zadania z kolejki (a także usunięcie zadania z klienta użytkownika) [Wyświetl obraz].

Po usunięciu zadania wyświetlany jest komunikat dotyczący ochrony środowiska [Wyświetl obraz].

„Job History” (Historia zadań)

Na karcie „Job History” (Historia zadań) wyświetlane są wszystkie zadania, które przeszły przez system, w tym zadania ukończone, anulowane lub usunięte. Wszystkie zadania drukowania, skanowania i kopiowania są uwzględniane w historii. [Wyświetl obraz].

Podobnie jak w przypadku kolejki zadań, zadania można porządkować, klikając odpowiednią kolumnę, która obejmuje:

 • „Date/Time” (Data/godzina)
 • „User” (Użytkownik)
 • „Job Name” (Nazwa zadania)
 • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
 • Status

  Filtrowanie zadań

Na stronach „Job Queue” (Kolejki zadań) i „Job History” (Historii zadań) dostępna jest opcja filtrowania zadań [Wyświetl obraz].

Po rozpoczęciu wprowadzania tekstu zadania są filtrowane w celu wyświetlenia tylko tych zadań, które pasują do dowolnej części wprowadzonego ciągu znaków

Na stronach Kolejka zadań i Historia zadań można ustawić liczbę zadań na stronę. Ustawienie zostanie zapamiętane przy następnej wizycie na stronie  [Wyświetl obraz].

Możesz przełączać się między wieloma stronami za pomocą ikon w lewo, w prawo, na początku i na końcu obok ustawienia „Items Per Page” (Pozycje na stronę)

Na stronach kolejki zadań i historii zadań wyświetlane są bieżące dane dotyczące ochrony środowiska [Wyświetl obraz].

Logowanie za pomocą kodu PIN

W menu „Settings” - „Security” (Ustawienia - Bezpieczeństwo) użytkownik może zmienić swój kod PIN do logowania PIN na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Kliknięcie przycisku „Replace” (Zastąp) spowoduje, że zalogowany użytkownik będzie mógł wybrać do pięciu różnych losowo wygenerowanych numerów PIN  [Wyświetl obraz].

Jeśli wyświetlony numer nie jest akceptowalny, można użyć przycisku „New PIN” (Nowy kod PIN), aby wybrać inny kod PIN (do pięciu prób) [Wyświetl obraz].

Kliknięcie przycisku „Confirm „(Potwierdź) spowoduje potwierdzenie numeru PIN dla administratora/użytkownika.

„Logout” (Wyloguj)

Użytkownik może się wylogować, klikając przycisk „Logout” (Wyloguj) [Wyświetl obraz].