Ustawienia

Opcja Settings ("Ustawienia") wyświetla listę ustawień SCP i udostępnia dla nich szereg czynności administracyjnych. Są to  [Wyświetl obraz]:

  • Bezpieczeństwo
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora
  • „Tenant” (Najemca)
  • Obsługiwane domeny

 Na stronie ustawień znajdują się dwa obszary: "Login" (Logowanie) i "Schedule" (Harmonogram) [Wyświetl obraz].

  • Logowanie obejmuje ustawienia logowania do urządzenia
  • Harmonogram obejmuje ustawienia przechowywania zadań

Bezpieczeństwo

Zakładka "Security" (Bezpieczeństwo) to miejsce, w którym zarządza się opcjami logowania do urządzenia i obsługi zadań [Wyświetl obraz].

Na tej stronie można zarządzać:

  • Logowanie za pomocą kodu PIN
  • Logowanie za pomocą karty
  • Identyfikacja dwuskładnikowa

Logowanie za pomocą kodu PIN

Gdy logowanie za pomocą kodu PIN jest włączone („Enable PIN Login”), użytkownicy mogą logować się do urządzenia za pomocą kodu PIN [Wyświetl obraz].

„PIN length” (Długość kodu PIN) można ustawić w zakresie od 4 do 6 cyfr.

„Maximum Unsuccessful Attempts” (Maksymalną liczbę nieudanych prób) można ustawić w zakresie od 1 do 10.

„PIN Replacement” (Zastąpienie kodu PIN) może być wykorzystane przez aktualnie zalogowanego użytkownika do zmiany numeru PIN.

Ekran urządzenia wielofunkcyjnego z włączonym logowaniem PIN [Wyświetl obraz].

Kliknięcie przycisku „PIN Replacement” (Zastąpienie kodu PIN) spowoduje, że zalogowany użytkownik będzie mógł wybrać do pięciu różnych losowo wygenerowanych numerów PIN [Wyświetl obraz].

Jeśli wyświetlony numer nie jest akceptowalny, można użyć przycisku [New PIN] (Nowy kod PIN), aby wybrać inny kod PIN (do pięciu prób).

Kliknięcie przycisku „Confirm „(Potwierdź) spowoduje potwierdzenie numeru PIN dla administratora/użytkownika.

Logowanie za pomocą karty

Włączenie logowania za pomocą karty („Enable Card Login”) umożliwi użytkownikom rejestrację i logowanie się do urządzeń za pomocą kart [Wyświetl obraz].

„Maximum Unsuccessful Attempts” (Maksymalną liczbę nieudanych prób) można ustawić w zakresie od 1 do 10.

Ekran urządzenia wielofunkcyjnego z włączoną funkcją logowania kartą [Wyświetl obraz].

Identyfikacja dwuskładnikowa

Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego („Two Factor Authentication”)  będzie wymagało od użytkowników logowania się do urządzenia wielofunkcyjnego przy użyciu kodu PIN i przeciągnięcia karty [Wyświetl obraz].

Wszelkie zmiany na stronie „Security” (Bezpieczeństwo) będą wymagały kliknięcia przycisku „Update” (Aktualizuj) w celu zapisania zmian [Wyświetl obraz].

Ustawienia – Harmonogram

W zakładce "Settings" (Ustawienia) - "Schedule" (Harmonogram) znajduje się ustawienie "Job Retention" (Zapisywanie zadań)  [Wyświetl obraz].

Ustawienie [Delete Jobs Older Than] (Usuń zadania starsze niż) można wybrać w zakresie od 1 do 365 dni. Wszelkie zadania starsze niż ustawiona liczba dni zostaną automatycznie usunięte. Zadania są usuwane o północy danego dnia.

Po zmianie ustawienia należy kliknąć przycisk „Update” (Aktualizuj), aby zapisać zmianę [Wyświetl obraz]. 

Uwaga: Wszelkie zmiany wprowadzone na stronach "Settings – Security" (Ustawienia – Bezpieczeństwo) będą miały wpływ na WSZYSTKIE urządzenia.

Użytkownicy z uprawnieniami administratora

Zarządzanie użytkownikami admin odbywa się z poziomu „Settings - Admin Users” (Ustawienia - Użytkownicy admin) [Wyświetl obraz].

W tym miejscu można dodać istniejącego użytkownika jako administratora portalu [Wyświetl obraz].

Aby dodać administratora, kliknij przycisk „+”  [Wyświetl obraz].

Użytkowników można wyszukiwać według nazwy użytkownika lub adresu e-mail [Wyświetl obraz].

Po wybraniu tej opcji kliknięcie przycisku „Save” (Zapisz) spowoduje wyświetlenie okna potwierdzenia [Wyświetl obraz].

Kliknięcie przycisku „OK” spowoduje dodanie tego użytkownika jako administratora portalu [Wyświetl obraz].

Wybrany użytkownik będzie teraz widoczny na liście administratorów portalu  [Wyświetl obraz].

TAby usunąć administratora z listy „Admin Users” (Użytkownicy administracyjni), kliknij ikon kosza obok nazwy administratora  [Wyświetl obraz][Wyświetl obraz].

Można to również zrobić zaznaczając pole wyboru administratora, a następnie używając przycisku „-” [Wyświetl obraz].

„Tenant” (Najemca)

W obszarze "Tenant" (Najemca) w „Settings” (Ustawienia) wyświetlany jest aktualnie zapisany najemca firmy [Wyświetl obraz].

Można go zmienić i zapisać, a następnie będzie wyświetlany na wszystkich ekranach portalu administratora obok nazwy zalogowanego użytkownika/administratora [Wyświetl obraz].

Obsługiwane domeny

Ten obszar zawiera listę wszystkich obsługiwanych domen [Wyświetl obraz].