Urządzenia (wyszukiwanie i rejestracja urządzeń wielofunkcyjnych)

Na karcie „Devices” (Urządzenia) wyświetlane są wszystkie urządzenia drukujące w sieci, które zostały pomyślnie zaimportowane do portalu administracyjnego. Z tego miejsca można zastosować licencje do wszystkich urządzeń, które będą używane z Synappx Cloud Print

Uwaga: Przed wyszukaniem urządzeń należy upewnić się, że aplikacja kliencka Windows jest uruchomiona na komputerze w tej samej sieci co urządzenia wielofunkcyjne i że użytkownik jest zalogowany jako ten sam administrator, który jest zalogowany do portalu administratora [Wyświetl obraz].

Przy pierwszym logowaniu nie będą dostępne żadne urządzenia.

Tutaj wyświetlane są informacje o twojej licencji. Jedno aktywowane urządzenie = 1 licencja [Wyświetl obraz].

Aby wykryć urządzenia wielofunkcyjne w sieci, kliknij przycisk „Start MFP Search” (Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń wielofunkcyjnych) na karcie „Devices” (Urządzenia)  [Wyświetl obraz].

Jeśli posiadasz jedno urządzenie wielofunkcyjne, wprowadź adres IP tego urządzenia.

W przypadku korzystania z wielu urządzeń zaleca się wprowadzenie adresu IP, który umożliwi przeszukiwanie sieci lokalnej, np. 192.168.5.0 [Wyświetl obraz].

Aby rozpocząć wyszukiwanie, kliknij „Save” (Zapisz).

Rozpocznie się wyszukiwanie urządzeń, kliknij OK i odczekaj do 3 minut przed odświeżeniem strony urządzeń za pomocą przycisku [refresh] (odśwież) [Wyświetl obraz].

Lista urządzeń zostanie teraz zapełniona [Wyświetl obraz].

Aby zastosować licencję do urządzenia (aktywować urządzenie)

Po wykryciu urządzeń należy je aktywować. To działanie przypisuje licencję do urządzenia.

Wybierz urządzenie, które chcesz aktywować, zaznacz pole wyboru obok urządzenia i kliknij przycisk „Activate device” (aktywuj urządzenie) (można wybrać wiele urządzeń i aktywować je razem) [Wyświetl obraz].

Spowoduje to aktywację urządzenia/urządzeń i przypisanie licencji do tego urządzenia  [Wyświetl obraz].

Wykorzystanie licencji zostanie odzwierciedlone w zależności od liczby licencjonowanych urządzeń wielofunkcyjnych [Wyświetl obraz].

Jeśli urządzenie wielofunkcyjne nie jest licencjonowane, nie można na nim uruchomić usługi Synappx Cloud Print [Wyświetl obraz].

Aby dezaktywować urządzenie (co spowoduje usunięcie licencji z tego urządzenia), wybierz urządzenie za pomocą pola wyboru po lewej stronie urządzenia, a następnie kliknij przycisk „Deactivate Device” (Dezaktywuj urządzenie) [Wyświetl obraz].

Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający dezaktywację [Wyświetl obraz].

Urządzenie będzie teraz wyświetlane jako „Unlicensed” (Nielicencjonowane)  [Wyświetl obraz].

Nie możesz aktywować więcej urządzeń niż posiadasz licencji [Wyświetl obraz].

Filtrowanie urządzeń

Po wyświetleniu listy wszystkich urządzeń można użyć filtrowania, aby ułatwić znalezienie określonych urządzeń.

Z menu rozwijanego „View” (Widok) można wyświetlić listę [Wyświetl obraz]:

  • „All Devices” (Wszystkie urządzenia)
  • „Licensed Devices” (Licencjonowane urządzenia)
  • „Unlicnesed Devices” (Nielicencjonowane urządzenia)

 Aby dodatkowo filtrować urządzenia, użyj pola tekstowego „Filtruj urządzenia” (Filtruj urządzenia) [View Image].

Użycie pola tekstowego „Filter Devices” (Filtruj urządzenia) spowoduje przeszukanie wszystkich wymienionych urządzeń pod kątem dowolnego wprowadzonego ciągu znaków  [Wyświetl obraz]: 

  • Typ
  • „Device Alias” (Alias urządzenia)
  • Model
  • „IP Address” (Adres IP)
  • „Serial” (Nr seryjny)
  • „Location” (Lokalizacja)

„Navigating Devices” (Przeglądanie urządzeń)

Urządzenia wyświetlane na stronie można ustawić za pomocą selektora w prawym dolnym rogu ekranu „Devices” (Urządzenia) [Wyświetl obraz].

Każda ustawiona tutaj wartość zostanie zapamiętana przy następnej wizycie na tej stronie.

Jeśli liczba urządzeń jest większa niż liczba użytkowników na stronę, można nawigować po stronach za pomocą ikon w lewo, w prawo, początku i końca.