Dodaj użytkowników i przydziel licencje

Strona użytkowników w portalu administratora (sekcja Synappx Go) pozwala na zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji, którzy mają dostęp do funkcji Synappx Go w aplikacji mobilnej  [Wyświetl obraz].

Możesz przydzielać licencje użytkownikom na tej stronie i usuwać je:

  1. Status licencji
  2. Dodaj/usuń użytkowników, przydziel/usuń licencje
  3. Status przydzielenia licencji na użytkownika

Opcjonalnie: Dodaj numery kart identyfikacyjnych użytkowników, jeśli urządzenia wielofunkcyjne są „zablokowane” przez PaperCut MF lub Native Authentication  

Administratorzy Synappx mogą dodać dowolnego użytkownika w Azure AD lub Google Workspace (jeśli konto Google Workspace na to pozwala). Jeśli w tym samym Azure AD jest wielu dzierżawców Synappx, każda domena może być jednocześnie powiązana tylko z jednym kontem.

Na obrazkach jako przykład przedstawiono Microsoft 365.

1.    Przejdź do strony Użytkownicy i wybierz symbol plus (+)  [Wyświetl obraz].

2.    Otworzy się okno Dodaj użytkownika. W polu Nazwa użytkownika wpisz kilka znaków. Użytkownicy Microsoft 365 lub Google Workspace korzystają z rozwijanej listy. Wybierz użytkownika listy, a następnie wybierz Zapisz [Wyświetl obraz]

3.    Grupy użytkowników mogą być dodawane przy użyciu tej samej procedury po uprzednim zaznaczeniu pola Grupy. Powyższe czynności należy powtarzać do momentu dodania żądanej liczby użytkowników. 

Użytkownicy pojawiają się na stronie Użytkownicy [Wyświetl obraz].

Uwaga: Goście nie są obsługiwani przez Synappx Collaboration Hub. Udostępnianie zawartości jest obsługiwane.

Importuj użytkowników za pomocą pliku CSV
Na obrazkach jako przykład przedstawiono Microsoft 365.

1.    W oknie Dodaj użytkownika wybierz opcję Dodaj wielu użytkowników.

2.    Pojawi się okno Importuj wielu użytkowników  [Wyświetl obraz].

Postępuj zgodnie ze wskazówkami procedury. Plik może mieć maksymalnie 50 użytkowników i 500 KB.  

Uwaga: Wybrany plik musi być plikiem Microsoft Excel Comma Separated Values  [Wyświetl obraz].

3.    Wybierz opcję Wybierz plik. Wybierz plik .csv z biblioteki dokumentów. Następnie wybierz Otwórz.

4.    Przesłany plik pojawi się w rozwijanym oknie procedury. Wybierz Zapisz. Użytkownicy w pliku .csv zostaną dodani do listy użytkowników na stronie Użytkownicy  [Wyświetl obraz]

Na stronie Użytkownicy zaznacz pola użytkowników, którym mają zostać przydzielone licencje, i wybierz Przydziel licencję [Wyświetl obraz].

Status licencji zmieni się na aktywny. Nowo licencjonowani użytkownicy otrzymają automatyczne powiadomienia e-mail z instrukcjami dotyczącymi pobierania i konfigurowania aplikacji mobilnej Synappx Go.  

Uwaga: Ponadto użytkowników można skonfigurować w przypadku korzystania z funkcji „rejestracji” oraz autoryzacji mobilnych kart identyfikacyjnych za pomocą czytnika rf IDEAS BLE (Bluetooth) do urządzeń wielofunkcyjnych.  Więcej informacji można znaleźć w oddzielnym Podręczniku administratora Synappx Go.