Warunki wykorzystania centrum wsparcia Synappx™

OKREŚLENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

15 czerwca 2021 r.

Niniejsze warunki opisują dozwolony sposób korzystania z naszej witryny internetowej Sharp Europe (naszej witryny). Obowiązują zarówno odwiedzających, jak i zarejestrowanych użytkowników. Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp do niej, przeglądanie treści oraz rejestrację w celu korzystania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ obowiązują one wszystkich użytkowników. Zalecamy wydrukowanie tego dokumentu w razie potrzeby wykorzystania go w przyszłości. Korzystając z naszej witryny użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zgadza się ich przestrzegać.
Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz korzystać z naszej witryny.

Informacje o nas
synappx-support.sharp.eu/pl jest witryną obsługiwaną przez Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. („my”). firmę zarejestrowaną w Polsce:

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o.
Oddział w Polsce 
ul. Poleczki, 33 Budynek A2
02-822 Warszawa
Polska

Telefon: + 48 22 545 81 00
Faks: + 48 22 545 81 05
 

Zmiany niniejszych warunków
Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie, wprowadzając stosowne zmiany.
Treść niniejszej strony należy sprawdzać od czasu do czasu, aby zapoznać się z wszelkimi wprowadzanymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące dla użytkowników.

Zmiany w naszej witrynie
Co pewien czas możemy aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość. Należy jednak pamiętać, że dowolne treści publikowane w naszej witrynie mogą być nieaktualne, a my nie mamy obowiązku ich aktualizować.
Nie gwarantujemy, że nasza witryna, ani jakiekolwiek treści w niej zawarte będą wolne od błędów lub przeoczeń.

Dostęp do naszej witryny
Nasza witryna jest udostępniana bezpłatnie.
Nie gwarantujemy, że nasza witryna ani jakiekolwiek publikowane w niej treści będą dostępne zawsze i nieprzerwanie. Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszej witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec użytkowników żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna stanie się niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Odpowiedzialność za uzyskanie dostępu do naszej witryny spoczywa na użytkownikach.
Użytkownicy są również odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem ich połączenia internetowego, zapoznały się z niniejszymi warunkami użytkowania i innymi obowiązującymi zasadami, i że ich przestrzegają.

Niemożność polegania na informacjach
Treści zawarte w naszej witrynie mają wyłącznie na celu udzielenie informacji na temat produktów i usług Synappx. 
Chociaż dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje publikowane w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna czy aktualna.

Link do naszej witryny
Użytkownik może umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodząc naszej reputacji ani jej nie wykorzystując.
Nie wolno umieszczać linku w sposób, który sugerowałby jakiekolwiek powiązania z nami, naszą aprobatę lub poparcie z naszej strony, jeśli takie nie istnieją.
Użytkownik nie ma prawa umieszczać linku do naszej witryny w żadnej witrynie, która nie jest jego własnością.
Nasza witryna nie może być prezentowana w ramach żadnej innej witryny, ani nie można umieszczać linków do jakiejkolwiek części naszej witryny innej niż strona główna.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania bez powiadomienia zgody na publikację linków.
Witryna, w której zostaje umieszczony link do naszej witryny, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w niniejszej polityce.
Jeśli chcesz wykorzystać zawartość naszej witryny w sposób inny niż określony powyżej, prosimy o kontakt z nami. 

 
Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie
Jeżeli nasza witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, są one udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.
Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron ani nad tymi zasobami.

Dopuszczalne użycie
Użytkownik może korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie może korzystać z naszej witryny:

 • w sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub regulacje;
 • w sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy oraz gdy ma jakikolwiek niezgodny z prawem, czy oszukańczy cel lub skutek;
 • w celu wyrządzenia krzywdy nieletnim;
 • w celu przesyłania lub zlecania przesyłania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych.

Użytkownicy zobowiązują się również nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, ingerować, uszkadzać ani zakłócać funkcjonowania (w tym m.in. poprzez publikowanie, przesyłanie lub wprowadzanie jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów, które mają taki skutek):

 • jakiejkolwiek części naszej witryny;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest nasza witryna;
 • jakiegokolwiek oprogramowania służącego do udostępniania naszej witryny; ani
 • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Warunki ogólne

Prawa własności intelektualnej
Firma Sharp jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej związanych z naszą witryną oraz publikowanymi na niej materiałami. Treści te są chronione stosownymi przepisami i traktatami dotyczącymi praw autorskich na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
Nie wolno używać ani zasłaniać żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logotypów, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki, praw autorskich lub innych praw własności związanych z firmą Sharp lub którymkolwiek z jej licencjodawców w sposób inny niż dozwolony w niniejszych warunkach korzystania.
Można wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny na użytek osobisty, a także wskazać innym osobom w swojej organizacji treści publikowane w naszej witrynie.

Nie wolno modyfikować, dostosowywać (w tym m.in. usuwać jakichkolwiek informacji na temat praw własności lub etykiet), tłumaczyć ani w inny sposób tworzyć prac pochodnych na podstawie jakichkolwiek materiałów opublikowanych w naszej witrynie, ani papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowano lub pobrano w dowolny sposób, a także nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik bez towarzyszącego im tekstu.
Nie wolno dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozkładać ani w inny sposób próbować dotrzeć do kodu źródłowego jakiejkolwiek części witryny lub oprogramowania, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez przepisy prawa obowiązujące w miejscu zamieszkania użytkownika.

Nasz status (podobnie jak status wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów treści publikowanych w naszej witrynie musi być zawsze wskazany.
Nie wolno wykorzystywać treści naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania stosownej licencji od nas lub naszych licencjodawców.
Wydrukowanie, skopiowane lub pobranie jakiejkolwiek części naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków spowoduje, że prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie, a użytkownik będzie zobowiązany, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności
Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na podstawie przepisów prawa angielskiego.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej treści, tak wyraźnych jak domniemanych.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, powstałe w ramach umowy, w związku z czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli są one możliwe do przewidzenia, w związku z:

 • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej witryny; lub
 • korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach publikowanych w naszej witrynie.
 • W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:
 • utratę zysków, sprzedaży lub przychodów;
 • przerwy w działalności;
 • utratę oczekiwanych oszczędności;
 • utratę możliwości biznesowych, dobrego imienia lub reputacji; lub
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wirusem, atakiem typu „odmowa usługi” lub innym technologicznie szkodliwym materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej witryny lub pobrania jakichkolwiek treści z naszej witryny lub dowolnej strony internetowej z nią połączonej.

Łączna odpowiedzialność firmy Sharp Electronics (Europe) Limited i spółek należących do jej grupy wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony za wszelkie straty lub szkody wynikające z roszczeń, żądań lub działań podejmowanych w związku z niniejszą umową lub z nią związanych nie może przekroczyć kwoty 500 funtów (GBP).
Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odsyłają linki zamieszczone w naszej witrynie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako wyraz naszego poparcia dla tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Zwolnienie z odpowiedzialności
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, użytkownik zwalnia od odpowiedzialności, zabezpiecza firmę Sharp Electronics (Europe) Limited i każdego członka grupy Sharp, na własny koszt, przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, postępowaniami i pozwami stron trzecich przeciwko nam lub któremukolwiek z naszych dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych, a także przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, ugodami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i innymi wydatkami związanymi z postępowaniem sądowym) poniesionymi przez nas lub któregokolwiek z naszych dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych, które wynikają lub są związane z (i) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy, (ii) korzystaniem przez użytkownika z witryny, (iii) naruszeniem przez użytkownika obowiązujących przepisów, zasad użytkowania lub regulaminów witryny, (iv) wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami złożonymi przez użytkownika i dotyczącymi jakiegokolwiek aspektu witryny lub jej zawartości; (v) wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią lub w jej imieniu, odnoszącymi się bezpośrednio lub pośrednio do korzystania z witryny; oraz (vi) naruszeniami zobowiązań dotyczących prywatności wobec osób trzecich. 

Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, kontroli nad wszelkimi sprawami związanymi z odszkodowaniem od użytkownika, który jest zobowiązany współpracować z nami w zakresie obrony przed jakimkolwiek roszczeniem.

Wirusy
Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od wirusów.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konfigurację swojego sprzętu informatycznego, programów komputerowych i platform w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Ma także obowiązek używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Zabrania się świadomego wprowadzania do naszej witryny wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabronione są także próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, oraz wszelkich serwerów, komputerów lub baz danych połączonych z naszą witryną. 

Zabronione stosowanie wobec naszej witryny ataków typu „odmowa usługi”, w tym rozproszonych. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w rozumieniu brytyjskiej ustawy Computer Misuse Act z 1990 r. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość osoby, która dopuści się takiego naruszenia. W przypadku takiego naruszenia użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z naszej witryny.

Prawo właściwe
Niniejsze warunki, ich przedmiot i opracowanie (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa angielskiego. Obie strony zgadzają się, że wyłącznymi sądami właściwymi w zakresie tych warunków są sądy Anglii i Walii.

Skontaktuj się z nami
Aby się z nami skontaktować, wyślij nam wiadomość e-mail .

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny.