Analityka

Raporty dostarczają zwizualizowanych danych, aby pomóc administratorom zrozumieć wzorce użytkowania Synappx Go. Administratorzy mogą wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia, aby przeglądać dane analityczne w określonych przedziałach czasowych.

Raporty można pobierać jako pliki CSV, wybierając określony okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia w rozwijanych oknach i wybierając opcję Eksportuj.

Dostępne dane Synappx Go, funkcje i wykorzystania urządzenia

Przegląd użytkowania

Korzystanie z aplikacji mobilnych (ze średnią)

Te trzy wykresy słupkowe pokazują wykorzystanie aplikacji mobilnych według aktywności użytkownika (tj. skanowanie, drukowanie, udostępnianie do wyświetlenia) na godzinę, dzień lub miesiąc z wartością uśrednioną.

Wykorzystanie według urządzenia: 10 pierwszych

Wykres słupkowy przedstawia użytkowanie urządzeń wielofunkcyjnych (tj. skanowanie do siebie, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do chmury, uwalnianie zadań druku) według nazwy użytkownika w wybranym okresie czasu.

Funkcje i wykorzystanie urządzeń

Pobrana zawartość do wyświetlania według pamięci masowej w chmurze

Wykres kołowy porządkuje pobraną zawartość według dostawcy pamięci w chmurze.

Typy pobranej zawartości do wyświetlania: 10 pierwszych

Wykres kołowy organizuje pobraną zawartość według typu pliku (np. PDF, TIFF).

Wykorzystanie według przestrzeni roboczej: 10 pierwszych

Poziomy wykres słupkowy pokazuje wykorzystanie funkcji według przestrzeni roboczej.

Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego według typu zadania

Wykres kołowy wyświetla ogólne proporcje skanowania i uwalniania zadań druku w wybranym przedziale czasowym.

Wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych według typu zadania skanowania

Wykres kołowy pokazuje proporcje wybranych miejsc docelowych skanowania (do siebie, do poczty e-mail, do chmurzy) w wybranym przedziale czasowym.

Rozmiar pliku skanowania na urządzeniu wielofunkcyjnym według miejsca docelowego

Wykres punktowy pokazuje rozmiar pliku według miejsca docelowego skanowania w wybranym przedziale czasowym. Wyświetlana jest średnia rozmiaru pliku skanowania i odchylenie standardowe.

Wykorzystanie zadań urządzenia wielofunkcyjnego według urządzenia wielofunkcyjnego:
10 pierwszych

Wykres Sankeya pokazuje przepływ zadań skanowania i drukowania przez urządzenie wielofunkcyjne w wybranym przedziale czasowym.

Wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego według godzin: 10 pierwszych

Mapa cieplna wizualizuje wykorzystanie poszczególnych urządzeń wielofunkcyjnych w ciągu dnia w konkretnych godzinach w wybranym przedziale czasowym.

Skanowanie na urządzeniu wielofunkcyjnym do wykorzystania w chmurze według usług pamięci

Wykres kołowy pokazuje dostawców usług używanych do skanowania do pamięci w chmurze.

Rozmiar plików skanowanych przez urządzenie wielofunkcyjne według typu

Wykres punktowy pokazuje rozmiar pliku i średnie wartości według miejsca docelowego zadania skanowania.

Wykorzystanie monitorów według godzin:10 pierwszych

Mapa cieplna wizualizuje wykorzystanie poszczególnych agentów przypisanych do danych monitorów w konkretnych godzinach dnia w wybranym przedziale czasowym.

Spotkania rozpoczęte za pomocą aplikacji Synappx Go

Wykres kołowy przedstawia rodzaje spotkań (zaplanowanych lub ad hoc) rozpoczętych za pomocą aplikacji mobilnej.

Zdalne operacje według typu pliku: 10 pierwszych

Wykres kołowy przedstawia zdalne operacje na plikach wykonane według typu plików.

Użytkowanie mobilne

 

Użytkowanie mobilne według użytkownika i daty: 10 pierwszych

Wykres warstwowy pokazuje ogólne wykorzystanie aplikacji mobilnej według nazwy użytkownika i daty w wybranym przedziale czasowym.

Częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnej według użytkownika: 10 pierwszych

Skumulowany wykres słupkowy przedstawia wykorzystanie funkcji aplikacji mobilnej (np. skanowanie, drukowanie, udostępnianie, konfiguracja NFC) według użytkownika w wybranym okresie.

Codzienne korzystanie z aplikacji mobilnej według systemu operacyjnego

Skumulowany wykres słupkowy przedstawia aktywność użytkownika mobilnego w wybranym przedziale czasowym według mobilnego systemu operacyjnego (iOS i Android).

Działania rejestracyjne według przestrzeni roboczej

Skumulowany wykres słupkowy przedstawia działania rejestracyjne według przestrzeni roboczej, w tym działania rejestracyjne tagów NFC i wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego lub monitora.

Sposób generowania raportów

Na portalu administratora Synappx Go przejdź do strony Analizy.

Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia. Następnie wybierz Wyszukaj lub Eksportuj. [Wyświetl obraz]